Klauzula informacyjna na potrzeby rekrutacji dla kandydatów do pracy

[Administrator danych] Informujemy, że Mars Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie jest Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO").

[Cel przetwarzania danych i podstawy prawne] Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

[Przysługujące Państwu prawa] W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych. Niezależnie od powyższego, przysługuje również Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

[Przesłanki przetwarzania danych] Dostarczanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów rekrutacji i związanych z nią dalszych działań.

[Kategorie odbiorców] W zależności od okoliczności Państwa dane mogą zostać przekazane innym podmiotom, a w szczególności:

[Przekazywanie danych do innych państw] Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do spółek z grupy kapitałowej, do której należy Spółka oraz do innych odbiorców zlokalizowanych w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku, gdy państwa te nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony danych, Spółka podejmuje odpowiednie kroki w celu zagwarantowania odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych implementując Standardowe Klauzule Umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską lub stosując inne rozwiązania (kopię ww. zabezpieczeń mogą Państwo uzyskać kontaktując się ze Spółką).

[Informacje o zmianach] W przypadku zmian w zakresie danych osobowych Spółka zachęca do informowania jej o takich zmianach, zwłaszcza w przypadku aktualizacji danych przekazanych w CV.

[Przechowywanie danych] Państwa dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

[Bezpieczeństwo danych] Spółka podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych. Środki bezpieczeństwa wdrożone przez Spółkę są adekwatne do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych i są zgodne z przyjętymi przez Spółkę ramami bezpieczeństwa informatycznego oraz korporacyjnymi zasadami i procedurami zarządzania.

[Brak profilowania] Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

[Kontakt] Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pomoc@marskariera.pl.